Upravit stránku

ERP systém QI

Český ERP software QI je produktem společnosti QI GROUP a.s. Brno a je jedním z předních hráčů na trhu univerzálních ERP systémů, určených především pro střední i menší podniky nejrůznějších odvětví podnikání. O kvalitách QI software svědčí mimo jiné to, že úspěšně působí na trhu již více než 15 roků a za tu dobu bylo na platformě QI smluvními implementačními partnery realizováno více než 1000 řešení u zákazníků. Společnost KAISER DATA je jedním ze smluvních implementačních partnerů systému QI a má při svých implementacích i následné péči o své klienty kromě svých dlouholetých zkušeností za zády i plnou technickou podporu výrobce a případně dalších specializovaných QI partnerů.

Základní vlastnosti a výhody QI:

 • QI je komplexní a přitom modulární - máte na výběr z více než třiceti vzájemně spolupracujících SW modulů. Můžete si tedy s výhodou pořídit všechny funkčnosti, které budete skutečně potřebovat. A je opravdu z čeho vybírat.
 • QI stále poroste spolu s vaším podnikem - zaplatíte pouze za to, co momentálně skutečně potřebujete a pak není žádný problém v průběhu času podle měních se potřeb operativně rozšiřovat jednotlivé funkčnosti i počty uživatelů. V případě potřeby je možné dokonce časem vrátit i některé moduly, které se staly nepotřebnými nebo byly nahrazeny jinými.
 • QI jde napříč obory - působí dnes již ve více než čtyřiceti oborech podnikání a je vhodné jak pro výrobu a strojírenství, tak pro obchod, služby, zdravotnictví a řadu dalších odvětví, pro které byly vyvinuty speciální moduly nebo jej lze snadno přizpůsobit konkrétním potřebám každého oboru či úzce specializovaného podniku.
 • QI je jednoduché a přívětivé - ovládá se snadno a podobně jako třeba MS Office, uživatele provede všemi kroky velice podrobná česká nápověda, výrazně jsou tak minimalizovány nároky na proškolení a zácvik uživatelů.
 • QI je bezpečné a snadno rozšiřitelné - má zabudován propracovaný systém přístupových práv k jednotlivým částem a ačkoliv pokrývá většinu běžných podnikových potřeb, lze jej snadno propojovat se specializovanými SW třetích stran jako CAD/CAM apod.
Moduly QI systému

Široká škála specializovaných sw modulů vám pOSKYTNE všechny potřebné funkce

QI je strukturován do téměř 400 různých SW obchodních jednotek, ze kterých vám složíme ERP systém "na míru ušitý" přesně dle potřeb vaší organizace. Obchodní jednotky jsou pro snadnější orientaci tématicky sdruženy do  cca 30 okruhových modulů a ty jsou rozděleny do 7 skupin.

 • Obchod a marketing
  • CRM - podrobná databáze obchodních partnerů a osob, segmentace, hromadná komunikace, interakce, příležitosti, nabídky, obchodní případy a jejich fáze, výhledy obchodních případů, historie vztahů a nákladů.
  • Marketing - kampaně, semináře a výstavy a jejich plánování, podpora realizace akcí, vyhodnocení úspěšnosti, náklady a výnosy kampaní, účast a zúčastněné osoby.
  • Obchod - cenotvorba, slevy, přirážky, dealerské kategorie, různé trhy, poptávky, nabídky, objednávky, smlouvy, rezervace a blokace zboží, prodejní a skladové doklady, exportní prodej, různé měny a jazyky, rámcové objednávky a smlouvy, plánování prodeje, vyhodnocování prodeje a prodejců.
  • Sklady - příjmy, převody, výdeje, blokace a rezervace, stavy zásob, čarové kódy, komplexní řízení hmotných toků, historie a statistiky pohybů zboží, uzávěrky a inventury, sledování kusů, sériových čísel, šarží zboží atd., zápůjčky zboží, reklamace zboží, agenda vratných obalů.
 • Organizace a řízení podniku
  • Organizace a řízení - zavede do každého podniku pořádek, organizační a řídící struktura, schvalování, pracovní role, plánování práce, kapacity zdrojů, přidělování úkolů, řízení porad, základní administrativní agendy.
  • Projekty - plánování, organizace a vedení projektů a jejich jednotlivých fází, členění projektů na etapy, podprojekty, úkoly, marketingové akce, porady nebo obchodní schůzky, priority projektů, plánování a sledování využití kapacit zdrojů, časové harmonogramy, Ganttovy grafy, vyhodnocení projektů, výnosy a náklady projektů.
  • Firemní procesy - jasné a pevné nastavení standardních a opakovaných rutinních činností, specifikace činností a odpovědných rolí každého procesu, opakované automatické generování procesů v podobě projektu periodicky nebo na základě stanoveného podnětu, přehledná a vizualizovaná tvorba šablon procesů.
  • Workflow - vazba typových a rutinních firemních procesů a příslušných dokumentů, rozhodovací a schvalovací algoritmy, odpovědné osoby a zástupnosti, schvalování činností a dokumentů.
 • Řízení výroby
  • Kapacity - sledování a řízení kapacit libovolných zdrojů - lidských zdrojů, strojů a zařízení, skladů, prostorů a místností apod., zvyšuje efektivitu využití zdrojů, zabraňuje kolizím a prostojům.
  • TPV - technická příprava výroby, hierarchický popis výrobků z kusovníků (receptur) a technologických postupů, neomezený počet úrovní vnoření kusovníků, podpora změnových řízení, seznamy návodek, náčrtků a výkresů, rozdělení operací až na úkony a výpočty časů, číselníky typových operací, nástroje pro podporu dělení materiálu, typové normativy (broušení, vrtání, soustružení, frézování ...), podpora kalkulace cen výrobků pro nabídky.
  • Plánování výroby - podporuje ekonomickou výrobu a efektivní využívání kapacity všech zdrojů, dlouhodobé plánování ovlivňuje přímo i plány nákupu a prodeje, podpora operativní změny zakázek, řešení odstávky a poruchy strojů, plány různých úrovní (osob, strojů, dílen, středisek, výroby), výpočet kapacit na zakázky, vyhodnocení efektivity výroby.
  • Řízení výroby - řízení diskrétní, procesní i linkové výroby, montáží na zakázku, výroby na sklad, inženýrské práce na zakázku, tlačné řídící metody (MRP II) i tažné principy řízení (Just-in-Time, KANBAN), pracuje i s využitím teorie omezení (TOC), tvorba a sledování pracovních výkazů, tvorba výrobních přehledů, sledování spotřeb materiálu, nároky na kapacity a další přehledy, řešení a podpora kooperací, vykazování přes on-line terminály se čtečkami čárového kódu, podpora dílenského řízení výroby, sledování plnění úkolů na základě výkazů práce či zadaných pracovních lístků.
  • Řízení kvality výroby - podpora kvality dle ISO 9001, management neshod a odchylek ve výrobě, hodnocení dodavatelů, vykazování odchylek, měřící protokoly, řízení dokumentace, široké možnosti práce s daty a jejich vyhodnocování (tabulky, grafy, další zpracovávání), management reklamačních závad, reklamací od odběratelů, neshod ve výrobních výkazech, výkazy zavinění neshod.
 • Ekonomika podniku
  • Finance - sledování a kompletní řízení firemních finančních toků, pohledávky, závazky, zálohy a proforma faktury, částečné úhrady závazků a pohledávek, pokladny a účty v libovolných měnách, elektronická komunikace s bankami, dokumenty JCD, kompletní agenda DPH, upomínky, penalizační faktury, elektronická fakturace ISDOC, podpora přímého odesílání výkazů datovými schránkami, analýzy a statistiky zákazníků a dodavatelů, předpokládané a očekávané pohledávky a závazky - podpora plánování CashFlow, grafy CashFlow, přehledný manažerský pohled na kompletní stav financí.
  • Účetnictví - všechny standardní funkce pro podvojné účetnictví, přímá provázanost se všemi ostatními agendami QI, pobočky, střediska, neziskové organizace, analytické dimenze, možnost předkontací dokladů, podpora rozpočtů, rozsáhlé možnosti sledování, zobrazení , filtrování, kontrol a analýz dokladů, definovatelné libovolné sestavy a výkazy.
  • Majetek - množství zabudovaných praktických funkčností a metodik, kontrolní funkce, krátkodobý i dlouhodobý majetek, veškeré typy daňového a účetního odepisování, možnost evidence odpisů v cizích měnách nebo dle mezinárodních standardů IFRS, možnost i hromadných změn v kartách majetku, podpora čárových kódů pro snadnější inventarizaci, možnost evidence řady pomocných údajů u položek majetku (např. dodavatele, výrobce, pronajímatele, nájemce, odpovědné osoby, příznaku poskytnuté dotace nebo vzájemné vazby mezi kartami), žurnály změn včetně odpovědných osob.
  • Insolvenční rejstřík - přímou součástí QI, on-line připojení k veřejnému insolvenčnímu rejstříku a možnost průběžného automatického sledování insolvence evidovaných obchodních partnerů, kontrola i při vkládání nových partnerů, automatická specifikace pohledávek ohrožených insolvencí, možnost využití i ve mzdách a nastavení srážek zaměstnanců.
 • Lidské zdroje
  • Personalistika - podrobná evidence všech údajů uchazečů, hodnocení uchazečů, třídění a vyhledávání uchazečů dle vhodnosti na určitou pozici, plánovaná kariérní dráha, možnost rezervace na firemní pracovní pozice nebo pracovní role. Podrobná a zabezpečená evidence údajů zaměstnanců, evidence smluv a dalších dokladů, podpora řídící struktury - nadřízenost a podřízenost, zástupnosti, pracovní role a pozice, náplně práce a odpovědnosti, charakteristiky a kvalifikace zaměstnanců, sledování a plánování obnov požadovaných charakteristik, evidence, řízení a plánování vzdělávání, sociální výhody a bonusy, evidence svěřených věcí, agenda ochranných pomůcek, žádanky o dovolené a jiné nepřítomnosti, kontroly vykázaných hodin a absencí.
  • Mzdy a platy - ucelené řešení podnikových mezd nebo platů, podporuje veškeré typy mezd, platů a odměn, propracovaná přístupová práva, automatické vytváření složek mzdy z pracovních výkazů a záznamů o docházce, předpřipraveny všechny běžné mzdové doklady, formuláře, tisky a výkazy pro pojišťovny a úřady, možno exportovat nebo odesílat přímo datovou schránkou, čerpání zaměstnaneckých výhod, mimořádné odměny, automatické a hromadné účtování mzdových dokladů, sledování insolvenčních řízení zaměstnanců, agendy firemních bonusů, výpočtů srážek, příspěvky na PP a ŽP, agendy záloh, pobočky a výplatní střediska, analýzy nákladů dle středisek, dle personálních skupin nebo podle okruhů MS, možnost plánování budoucích mzdových parametrů, integrována řada kontrolních mechanismů správnosti nastavení a výpočtů.
  • Docházka - automatická komunikace s docházkovým elektronickým systémem (např. čtečky na heslo/čip/kartu/otisky), párování důvodů odchodů a příchodů, evidence přesčasů s možností převodu do příštích období, výpočet časových a jiných příplatků, podpora pohotovostí, schvalování docházky, automatické generování MS do mezd, přehledy a statistiky nebo lze jen zjednodušená docházka (s generováním docházky a ručním zadáváním nepřítomností).
 • E-moduly
  • QI Shop - integrován v QI, funguje jako katalog zboží a objednávkový systém, jednoduchá správa (standardní QI ovládání) bez nutnosti školení na ovládání E-shopu, možnost provozu více QI Shopů na jednom QI za jednu cenu, plné propojení a spolupráce s dalšími moduly (např. reporty o prodeji, optimalizace zásob, sklady, CRM a další), možnost nastavení různých přístupových práv a chování pro různé typy zákazníků.
  • QI Portál - pro aktivní komunikaci se zákazníky a partnery pomocí firemní aktivní webové prezentace, možnost připravit prezentace přímo v prostředí QI a jen se znalostí ovládání QI, možnost vícejazyčných prezentací, snadný import dat z QI a jejich prezentace na webu, aktuální prezentace - novinky, tiskové zprávy apod., e-learning.
  • QI Helpdesk - on-line vyřizování dotazů, řešení požadavků, odstraňování závad a sledování problematických situací, zadávání požadavků přímo do Qi nebo přes web, průběžné sledování stavu řešení požadavků, e-mailové notifikace, přímá provázanost s dalšími moduly QI.
  • Redakční systém - podporuje tvorbu a třídění článků, aktualit a dalších zpráv a exportuje je jednoduše a okamžitě do online aplikace (na web), množství přednastavených publikačních šablon.
  • QI Mobile - vzdálený přístup do QI pomocí speciální aplikace na tabletu nebo mobilu (Android, iOS, Windows Phone), vhodné zejména pro práci s kontakty, úkoly, obchodními daty, pro realizaci servisních zásahů, zápisů z jednání apod.
 • Specializované moduly
  • Pokladní prodej - podpora přímého prodeje s platbou přes elektronickou pokladnu, podpora ovládání pokladních zásuvek, dotykových displejů, čteček kódů a tiskáren paragonů, řeší všechny toky zboží a peněz při prodeji, přímá spolupráce s dalšími moduly QI (cenotvorby, sklady atd.) věrnostní programy, slevové kupóny, platební karty, tržby a zisky prodejen, teoretická tržba dle paragonů, skutečná tržba, manka pokladních, odvody tržeb, tisky cenovek a etiket, různé statistiky.
  • Doprava a spedice - pro dopravní a spediční společnosti, ale zjednodušeně i pro rozsáhlejší vlastní autodopravu ostatních společností, pohodlné zpracování všech činností, spojených s tuzemskou i zahraniční dopravou, řeší všechny potřebné činnosti od přijetí a realizace objednávky až po zpracování mezd řidičům, podrobná evidence a sledování všech důležitých udajů a termínů vozidel, silniční daň, pojištění, knihy a výkazy jízd, efektivní plány a kontroly tras, široká škála dokladů a výkazů pro spedici.
  • Servis a údržba - pro specializované servisní společnosti, ale i pro sledování a řízení údržby a servisu vlastních zařízení ostatních společností, průběžně sleduje okamžitý stav sledovaných vlastních či cizích zařízení a informuje kdy, kde a kým bylo nebo má být sledované zařízení opraveno nebo má být/byla provedena údržba, harmonogramy periodické údržby, servisní smlouvy, sledování servisních nákladů, plánování kapacit servisní činnosti, přímá provázanost s dalšími moduly QI.

QI je úspěšné V řadĚ Oborových řešení

Qi je univerzálním ERP systémem, vhodným do většiny běžných oborů a odvětví. Za více než 15 roků působení na trhu a více než 1000 aplikací v reálných podnicích má QI již zastoupení ve většině klíčových odvětví a z těchto řešení vznikla i řada speciálních funkčností, typických pro každý takový obor, která jsou již hotova a připravena i pro vás.
Z často realizovaných oborových řešení a jejich speciálních funčností vybíráme:

 • Výroba - především strojírenská, automotive, potravinářská, elektrotechnická, textilní, nábytkářská, stavebnictví (podporuje např. optimalizace zásob, testování rizik, variantní kusovníky, TPV, normativy, rozpočty, řízení jakosti, dávkování surovin, váhy, vážní lístky, výrobky - velikost, barva, šarže, expedice výrobků atd.).
 • Obchod - veškerý velkoobchod, distribuce zboží, veškerý maloobchod (např. logistika skladů, přecenění, inventury, čárové a QR kódy, štítky a cenovky, řízení dopravy a rozvozů, maloobchodní pokladny, více měn, odvody tržeb, věrnostní programy, E-shop a další).
 • Služby - servis a údržba, projekční, správa prostor, vodárenství, zdravotnictví, výkup surovin, vedení účetnictví a další (podpora řízení servisu a oprav, odečty měřidel, tvorbu hromadných faktur, rozpočítání na mnoho plátců, úkolování zaměstnanců dle zakázek, helpdesk atd.).

Naše reference:

 • Prohlédněte si vybrané reference našich ERP implementací na platformě QI.
  • Zamat s.r.o. Chrudim - řešení ERP pro velkoobchod s hutním materiálem
  • Ball Aerocan CZ s.r.o. Velim - vývoj speciální aplikace pro správu grafického designu pro závod na výrobu hliníkových pouzder pro aerosolové spreje
  • TMT a.s. Chrudim - vývoj speciální aplikace pro třídění, ukládání a archivaci konstrukční dokumentace strojírenských zakázek na dopravní a manipulační technologie
  • EVONA a.s. Chrudim - kompletní řešení ERP pro výrobní podnik s textilní výrobou punčoch, triček a prádla
  • EVONA Plus s.r.o. Chrudim - řešení mzdových agend pro chráněnou dílnu s textilní výrobou punčoch, triček a prádla
  • Mechatec s.r.o. Slaný - řešení ERP pro řízení strojírenské výroby, zaměřené především na CNC zpracování plechů a jejich přepracování až na hotové výrobky
  • Festka s.r.o. Praha - řešení ERP pro výrobní podnik, zaměřený na výrobu exkluzivních bicyklů
  • Family Market s.r.o. Březhrad - kompletní řešení ERP pro podnik, provádějící skladování, distribuci a malobchodní prodej mraženého potravinářského zboží
  • Ball Aerocan CZ s.r.o. Velim - vývoj specializované aplikace pro plánování a sledování centrálního nákupu hliníku na výrobu hliníkových pouzder pro aerosolové spreje
  • Intermont s.r.o. Krucemburk - kompletní řešení ERP pro výrobní podnik s výrobou kancelářského, hotelového a exkluzivního českého nábytku
  • Interlignum a.s. Chotěboř - převzaté ERP řešení do správy a údržby pro výrobní podnik s výrobou dveří a polotovarů ze dřeva
  • PZP KOMPLET a.s. Dobruška - kompletní řešení ERP pro výrobní podnik s výrobou vakuové techniky a elektrotechniky

Několik ukázek obrazovek QI:

Ukázka z modulu Financí
Modul Majetek
Ukázka z TPV
Ukázka z řízení projektu
1
Ukázka z řízení výroby
Ukázka z modulu Obchodu
Ukázka z Mezd
2