Upravit stránku

Ochrana osobních údajů ve společnosti KAISER DATA s.r.o.

Prohlášení společnosti KAISER DATA s.r.o. o ochraně osobních údajů

Společnost KAISER DATA s.r.o. uchovává a zpracovává osobní údaje pouze v minimálním a nezbytném rozsahu a přitom dodržuje všechny zákonné požadavky, které po správcích a zpracovatelích osobních údajů vyžaduje především Nařízení evropského parlamentu a rady (EU) č.2016/679 ze dne 27. dubna 2016 o ochraně fyzických osob v souvislosti se zpracováním osobních údajů a o volném pohybu těchto údajů a o zrušení směrnice 95/46/ES (obecné nařízení o ochraně osobních údajů) účinné od 25. května 2018 v platném znění, které je obecně známo pod zkratkou GDPR a dále s tímto související zákony ČR, které upravují a upřesňují toto evropské nařízení pro prostředí ČR.

Toto prohlášení slouží pro upřesnění rozsahu a způsobu zpracování osobních údajů společností KAISER DATA s.r.o. všem osobám, jejichž osobní údaje společnost uchovává nebo zpracovává.

A)    Základní pravidla uchovávání a zpracování osobních údajů společností KAISER DATA s.r.o.

 • U žádných osob nejsou uchovávány ani zpracovávány tzv. citlivé osobní údaje.
 • Žádné osobní údaje zásadně nejsou sbírány ani uchovávány pro účel prodeje nebo poskytování třetím osobám nebo dokonce do jiných zemí nebo mezinárodním organizacím, ale jsou využívány zásadně pro vlastní potřeby společnosti nebo pro její vlastní realizační a obchodní činnost.
 • veškeré údaje o pohybu a chování na internetových stránkách společnosti jsou anonymní a jsou využívány pouze pro vlastní marketingové účely, pro účely dalšího zlepšování webových stránek a jejich obsahu a protože nejsou a technologicky ani nemohou být spojovány s konkrétními osobami, nejsou ani osobními údaji dle výše uvedených zákonů a nařízení
 • Uchovávané osobní údaje mohou být předány v nezbytných případech pouze vybraným obchodním partnerům, kteří spolupracují se společností na plnění jejích obchodních závazků nebo na rozvoji jejích obchodních vztahů. Partneři, se kterými společnost spolupracuje, jsou pečlivě vybíráni aby dodržovali stejné principy a zásady ochrany osobních údajů jako naše společnost.
 • Všechny osobní údaje jsou uchovávány pouze po dobu nezbytně nutnou k jejich stanovenému účelu a po jejím vypršení jsou dle jejich druhu buď vymazány nebo anonymizovány.
 • Všechny uchovávané osobní údaje jsou důkladně zabezpečeny a přijali jsme efektivní technická a organizační opatření, abychom je dostatečně chránili s ohledem na závažnost jejich obsahu, aby nedošlo k neoprávněnému nebo nahodilému přístupu neoprávněných osob k osobním údajům, k jejich neoprávněné změně, poškození, ztrátě, zničení, zpracování nebo zneužití.

B)    Specifikace osob a účelů či rozsahu zpracování

Jsou zpracovávány osobní údaje v následujících skupinách osob a to v následujícím rozsahu a účelu zpracování:

 • Zaměstnanci a jejich rodinní příslušníci – jejich osobní údaje jsou ukládány a zpracovávány v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu a to pouze za účelem vedení zákonných agend zaměstnavatele.
 • Uchazeči o zaměstnání -  jejich osobní údaje jsou ukládány a zpracovávány v nezbytně nutném rozsahu a po nezbytně nutnou dobu a to pouze za účelem náboru a výběru nových zaměstnanců. Po ukončení každého příslušného výběrového řízení jsou osobní údaje uchazečů uchovávány a zpracovávány pouze s jejich souhlasem.
 • Zástupci obchodních partnerů, klientů a zákazníků - jejich osobní údaje jsou ukládány a zpracovávány v nezbytně nutném rozsahu (většinou pouze jméno, příjmení, funkce v organizaci, email, telefon) a po nezbytně nutnou dobu a to pouze za účelem předsmluvních jednání a plynulého a efektivního plnění smluvních závazků a zákonných povinností z nich vyplývajících.
 • Zástupci dalších organizací - jejich osobní údaje jsou ukládány a zpracovávány v nezbytně nutném rozsahu (většinou pouze jméno, příjmení, funkce v organizaci, email, telefon) a po nezbytně nutnou dobu a to pouze pro účely oprávněných zájmů společnosti při vyřizování běžných podnikatelských agend společnosti nebo při poskytování informací o novinkách v našich službách a produktech a dalších marketingových akcích společnosti.
 • Ostatní osoby – pokud by se vyskytly ve společnosti i nějaké případné osobní údaje dalších osob, budou tyto v případě potřeby uchovávány nebo zpracovávány pouze na základě jejich výslovného souhlasu s uchováváním a zpracováním osobních údajů a jejich konkrétními účely.

C)    Práva dotčených osob, jejichž osobní údaje jsou uchovávány a zpracovávány

Dle uvedených platných zákonů a nařízení EU a ČR má každá osoba právo:

 • na informaci o obsahu osobních údajů, které o ní společnost uchovává, tyto informace jsou poskytovány zdarma ve lhůtě nejpozději 30 dnů, v mimořádných situacích pak nejpozději ve lhůtě 90 dnů, přičemž jsme povinni řádně ověřit totožnost žadatele, aby byly předány do správných rukou. Společnost však má právo odůvodněně zamítnout požadavky na informace, které jsou bezdůvodné, či se nepřiměřeně opakují, případně jejich získání vyžaduje nepřiměřené úsilí, nebo by byly obtížně získatelné (typicky ze záložních systémů, archiválií apod.).
 • požádat o změnu uchovávaných osobních údajů pokud zjistí, že tyto údaje jsou nesprávné nebo neaktuální
 • zakázat nebo omezit další zpracovávání svých osobních údajů společností v případě, kdy se domnívá, že údaje nejsou přesné, případně je společnost zpracovává protiprávně nebo že tyto údaje již nepotřebujeme pro původní účely jejich zpracování
 • požádat společnost o vymazání svých osobních údajů, což bude akceptováno mimo ty údaje, které je společnost povinna uchovávat ze zákonných důvodů. Pokud jsou však některé osobní údaje uchovávány v záložních systémech, které automatizovaně zajišťují odolnost všech našich systémů a plní funkci ochrany ztráty dat pro případy havárií, nelze často jednoduše vymazat tato data i ze záložních systémů a nezřídka to není ani technicky proveditelné, avšak tyto osobní údaje nejsou nadále již nijak aktivně zpracovávány
 • na přenositelnost svých uložených osobních údajů jinému správci na vyžádání oprávněné osoby
 • odvolat nebo omezit svůj předchozí souhlas s uchováváním nebo zpracováním svých osobních údajů
 • vznést námitku proti uchovávání a zpracovávání, pokud se domnívá, že její osobní údaje nejsou zpracovávány v souladu s platnou legislativou ČR a EU. Po podání takové námitky bude zpracování těchto osobních údajů omezeno, dokud nebude ověřeno, zda je námitka oprávněná. Případně má právo obrátit se s námitkou proti zpracovávaným osobním údajům na příslušný dozorový úřad.

O výše uvedené úkony může dotčená osoba požádat osobně v sídle společnosti nebo písemně listovní zásilkou s úředně ověřeným podpisem, zaslanou na adresu sídla společnosti KAISER DATA s.r.o. , případne jiným vhodným způsobem, který činí nesporným, že o úkon žádá oprávněná osoba.

Případné změny této stanovené politiky ochrany osobních údajů společnosti KAISER DATA s.r.o. budou zveřejněny na této stránce a jsou platné od data svého zveřejnění. Poslední změna proběhla dne 8. června 2018.

Tento web využívá cookies

Pro chod webu jsou nezbytně aktivovány esenciální soubory cookies. Pro plnohodnotné poskytování služeb, personalizaci reklam a analýzu návštěvnosti jsou však nutné povolit i volitelné cookies. Kliknutím na následující tlačítko, je zapnete. Zobrazit podrobnosti

Nastavení cookies

Vaše soukromí je důležité. Můžete si vybrat z nastavení cookies níže. Zobrazit podrobnosti